Ruhsat Yönetim Otomasyonu, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Md.lüğü’nün 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nu ve 5177 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu’nu; İl Özel İdareleri Ruhsat ve Denetim Md.lüğü’nün 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nu, 5177 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu’nu, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nu, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun’u işletme yetkisinden doğan; Su Ürünleri, 1(A) Grubu Maden İşletmeleri, Gayri Sıhhi Müesseseler, Maden Gayri Sıhhi Müesseseler, Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri, Jeotermal İşletmeleri ruhsatlandırma ve denetleme görevlerini yerine getirmesine yardımcı, bu işletmelerin ruhsatlandırma ve ruhsat verme işlemlerini yöneten, ayrıca bu işletmelere ilişkin İdari Para Cezaları ve Kaçak Yapı Cezaları’nın yönetilmesine yardımcı olan bir otomasyondur. null
Bu otomasyon çerçevesinde, ruhsatlandırılan her bir işletmenin tüm ruhsatlandırma aşamaları, ruhsat hazırlanması ve ruhsat devir, fesih işlemleri takip edilebilmektedir.
MODÜLLER

  1. Su Ürünleri Kiralama İşlemleri
  2. 1(A) Grubu Maden İşletmeleri Ruhsat İşlemleri
  3. Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri
  4. Maden Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri
  5. Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri
  6. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsat İşlemleri
  7. Jeotermal İşletmeleri Ruhsat İşlemleri
  8. İdari Para Cezaları İşlemleri
  9. Kaçak Yapılar İşlemleri

1. SU ÜRÜNLERİ KİRALAMA İŞLEMLERİ

Su Ürünleri Kiralama İşlemleri Modülü’nde, Valilik YİKOB ve İl Özel İdareler tarafından bulunduğu il sınırları içerisinde balık yetiştiriciliği için su yüzeyi kiralama amaçlı ruhsatlandırılan kiraya verilen baraj göleti, baraj, akarsular, deniz yüzeyi alanı, gölet, kuyu suyu, su kaynağı, su yüzeyi, toprak havuz gibi yüzey kiralamalarının takibi; ayrıca yer altı ve yer üstü sularının, tarımsal amaçlı, içme-kullanma amaçlı, ticari amaçlı ve diğer amaçlar için kullanılması için su kaynağının kiraya verilmesini içeren kaynak sularının da takibi yapılır. Bu kiralamalara ait projeler ile ilgili yetiştiricilik için, yetiştirme projesine ait kapasite, ürün cinsi, kiralanan metrekare gibi proje bilgileri de tutulur. Kiraya verilen suyun, alanı, debisi gibi kullanılacak miktarı belirleyici bilgiler de otomasyon içerisine kaydedilebilir. Ayrıca kira sözleşmesinin yapıldığı noter ve evrak bilgileri, tebligat bilgileri de sisteme girilerek takibi yapılabilir. Yine ayrıca tüm su ürünleri kiralamalarının ruhsatlarının devir ve fesih işlemleri de bu modül içerisinden yapılabilir.

2. 1(A) GRUBU MADEN İŞLETMELERİ RUHSAT İŞLEMLERİ

1(A) Grubu Maden İşletmeleri Ruhsat İşlemleri Modülü’nde, ruhsatlandırılan alanın mahallesi-köyü-mevkii, sınıfı, faaliyet türü, ruhsat türü (1(A) Grubu Maden İşletme Ruhsat Belgesi, Kamu Kurumları Hammadde Üretim İzin Belgesi), ruhsat süresi gibi ruhsata ilişkin bilgiler, sözleşme başlangıç-bitiş bilgileri, yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunması gereken depoların hacmi, bu maddelerden depolanmasına izin verilen maddelerin sınıfları gibi bilgileri tutulabilmektedir. Ayrıca Beyan Formu Alındı Belgesi basımı, Denetim Bilgileri, ve ruhsat devir bilgileri tutulabilir.

Arazinin koordinat bilgileri girişi, ruhsat basımı ve sevk fişi teslimlerinin takibi de bu modül içerisinden yapılabilmektedir.

3. GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSAT İŞLEMLERİ

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri Modülü’nde, gayri sıhhi müessesenin sınıfı, faaliyet ana sınıfı, alt sınıfı, mahallesi-köyü-mevkii, tesis adresi, mülkiyet bilgileri, ticaret sicil bilgileri, ada-pafta-parsel no, kapalı ve açık alan miktarı, işyerini açmak için çeşitli birimlerden alınması gereken, ÇED Olumlu Belgesi, İtfaiye Raporu, Karayolu Güvenlik Belgesi, emisyon iznine tabi ise belge ve analiz raporu gibi gerekli belgelerin alınıp alınmadığında dair takibi, denetim bilgileri girişleri bu modül içerisinden yapılabilir.

Ayrıca Beyan Formu Alındı Belgesi basımı, Başvuru-Beyan Formu basımı, ruhsat basımı, Denetim Formu basımı bu modül içerisinden yapılabilmektedir. Bununla birlikte, yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunması gereken depoların hacmi, bu maddelerden depolanmasına izin verilen maddelerin sınıfları gibi bilgiler de tutulabilmektedir.

4. MADEN GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSAT İŞLEMLERİ

Maden Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri Modülü’nde, gayri sıhhi müessesenin sınıfı, faaliyet ana sınıfı, alt sınıfı, mahallesi-köyü-mevkii, tesis adresi, mülkiyet bilgileri, ticaret sicil bilgileri, ada-pafta-parsel no, kapalı ve açık alan miktarı, işyerini açmak için çeşitli birimlerden alınması gereken, ÇED Olumlu Belgesi, emisyon iznine tabi ise belge ve analiz raporu, sorumlu müdür gibi gerekli belgelerin alınıp alınmadığına dair takibi, denetim bilgileri girişleri bu modül içerisinden yapılabilir.

Ayrıca Beyan Formu Alındı Belgesi basımı, Başvuru-Beyan Formu basımı, ruhsat basımı, Denetim Formu basımı, arazi koordinat girişi bu modül içerisinden yapılabilmektedir. Bununla birlikte, yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunması gereken depoların hacmi, bu maddelerden depolanmasına izin verilen maddelerin sınıfları gibi bilgiler de tutulabilmektedir.

5. SIHHİ MÜESSESE RUHSAT İŞLEMLERİ

Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri Modülü’nde, ruhsatlandırılacak sıhhi müessesenin, sınıfı, faaliyet türü, mahallesi-köyü-mevkii, tesis adresi, mülkiyet bilgileri, tapu bilgileri, alınması gereken rapor ve izinler, sorumlu müdür bilgileri gibi başvuru sırasında beyan edilecek belgelerin takibi, bu modülde yapılır. Ruhsata ilişkin, ruhsat süresi, başlangıç-bitiş tarihleri, ticaret sicil bilgileri, çalışan sayısı gibi diğer bilgiler yine buradan sisteme girilebilir. Bu ruhsatların devir işlemleri buradan yapılabilir.

Ayrıca Beyan Formu Alındı Belgesi basımı, Başvuru-Beyan Formu basımı, ruhsat basımı bu modül içerisinden yapılabilmektedir.

6. UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ RUHSAT İŞLEMLERİ

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsat İşlemleri Modülü’nde, ruhsatlandırılacak müessesenin, elektronik oyun yerleri, gazino, meyhane, bar, birahane, internet salonları, otel-motel-kamping gibi açık alan yerler, sirkler gibi faaliyet göstereceği alana ait faaliyet türü, mahallesi-köyü-mevkii, tesis adresi, mülkiyet bilgileri, tapu bilgileri, alınması gereken rapor ve izinler, sorumlu müdür bilgileri gibi başvuru sırasında beyan edilecek belgelerin takibi bu modülde yapılır. Ruhsata ilişkin, ruhsat süresi, başlangıç-bitiş tarihleri, ticaret sicil bilgileri, çalışan sayısı gibi diğer bilgiler yine buradan sisteme girilebilir. Tüm bu tip ruhsatların devir işlemleri buradan yapılabilir.

Ayrıca Beyan Formu Alındı Belgesi basımı, Başvuru-Beyan Formu basımı, ruhsat basımı bu modül içerisinden yapılabilmektedir.

7. JEOTERMAL İŞLETMELERİ RUHSAT İŞLEMLERİ

Jeotermal İşletmeleri Ruhsat İşlemleri Modülü, 3.6.2007 tarihli ve 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen yönetmelik esasları üzerinden çalışmaktadır. Valilik YİKOB ve İl Özel İdareler tarafından bulunduğu il sınırları içerisinde, jeotermal kaynak, doğal mineralli su, jeotermal kökenli gazların arama veya işletme amaçlı ruhsatlandırılması için gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kaynak üzerinde ruhsat sahibi, açılan her bir kuyunun özelliği ve ruhsatının takibi, işletme ruhsatı sahibinin takibi ve kayıtları tutulmaktadır. Ruhsat sahibinin, belli dönemlerde ödemesi gereken harç bedeli, idare payı, kuyu kullanım bedeli, su kullanım bedeli, köy/belediye payı, MTA payı, saha kullanım hakkı, su akışkan bedeli, saha ihale bedeli ve diğer hizmet gelirleri kalemleri ayrı ayrı seçimlilik esası ile bunlara ait idarenin her bir tahsil etmesi gereken gelir kalemi takip edilebilir.

8. İDARİ PARA CEZALARI İŞLEMLERİ

İdari Para Cezası, devletin idari kurumları tarafından vatandaşın kabahat niteliğindeki fiillerine karşı verilen para cezalarıdır. Bu modülde, kabahat türü artırılabilmekle birlikte, genelde, imar cezası, maden cezası, kahvehane cezası, gayri sıhhi müessese ihlali gibi daha çok oranda ceza verilen mükelleflerin, 1nci bölüm, 2nci bölüm, 3ncü bölüm cezaları, bunlara ait encümen kararları, ihbarname ve tebligat bilgileri, cezanın yeri ve niteliği, ve varsa mahkemeye intikal ettiği taktirde hukuki işlemlere yönelik bilgiler takip edilebilir.

9. KAÇAK YAPILAR İŞLEMLERİ

Kaçak Yapı Cezaları, devletin idari kurumları tarafından vatandaşın imar ve inşaat yönetmeliğine uymayan yapı inşaası ve ruhsatsız inşaatlar sebebiyle işlediği suç fiillerine karşın verilen para cezalarıdır. Bu modülde, bu cezalara ilişkin zabıt tarihi-no, yazı tarihi-no, ödeme emri ve tebliğ bilgileri, haciz-icra bilgileri ve hukuki yollardan çözüm aşamasına gelindi ise mahkeme ve dosya, sonuç bilgileri de takip edilebilmektedir.