Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve İl Özel İdareleri, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’ndan doğan yetki ve sorumlulukları ile, direk köylere ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri üzerinden, köylere sulama amaçlı, yapım, onarım, restorasyon amaçlı, kırsal kalkınmayı destekleyici maddi yardım amaçlı ödenek sunmakla; ve bu yardımın harcama esas ve usullere uyup uymadığını denetlemekle görevlidir. null
Bu amaç doğrultusunda Köy/Birlik Yardımı Otomasyonu ürünü, il sınırları içindeki, köylerin ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin sisteme tanıtıldığı, köylerin projelerine göre, meclis kararıyla her köy ve proje için uygun görülen yardım miktarlarının ve yardım konularının sisteme tanıtıldığı, başvuru belgelerinin yardım talep aşamasından itibaren sistem üzerinden takip edilebildiği bir otomasyondur.

Sisteme önce yardım talepleri, başvuru belgeleri, yardım konusu ve talep eden köy-birlik bilgisiyle girilir. Belli dönemlerde bu havuzda biriken talepler, valilik makamına sunulur. Valilik takdiri ile uygun görülen ödenekler belli oldukça ve ödendikçe de buraya işlenir.

Aynı zamanda otomasyona, iptal miktarı ve nedeni, tahsis değişikliği ve nedeni işlenebilir. Bununla beraber harcama denetimleri yapıldıkça, denetim raporlarıyla tespit edilen harcanan miktar, gelinen aşama, görüş ve öneriler bir sonraki yardım talebinin olumlu sonuçlanmasına zemin hazırlamak açısından, ileriye dönük faydalanmak için girilebilir.

Tüm bu girişi yapılan bilgiler, daha sonra, hangi meclis kararıyla, nerelere, ne amaçla, ne kadar ödenek çıkarılmış; ya da hangi köye-birliğe, hangi meclis kararlarıyla, ne amaçla, ne zaman, ne ödenekler çıkarılmış, tüm bunlar raporlar vasıtası ile takip edilebilir.