Gelir Yönetim Otomasyonu, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve İl ve İlçe Özel İdareleri bünyesinde, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca, devletin sahip olduğu yer altı ve yer üstü doğal kaynaklardan ve gayrimenkullerinden doğan, tahsil etmesi gereken gelirleri mükellef bazında takip edebildiği; ayrıca torba yasalar olan, süreleri geçmiş olmakla birlikte 6111 Sayılı Kanun, 6552 Sayılı Kanun, 6736 Sayılı Kanun ve son olarak yürürlükte olan 7020 Sayılı Kanun kapsamında, bu yasalardan faydalanarak borçlarını yeniden yapılandıran mükelleflerin, bu borçlarından doğan alacakların takip edilmesi esasına dayanmaktadır. null
T.C.İçişleri Bakanlığı ve T.C.Maliye Bakanlığı otomasyonlarının aksine, muhasebe hesap bazlı takipten ziyade, omurgasında mükellefler ve gelir tiplerinin ekonomik gelir kodları vardır. Otomasyonun teknik alt yapısı, il özel idareler için, ilçe özel idarelerini de kapsayacak şekilde, onları da bir alt kurum olarak görebilecek, ve uzaktan ilçe özel idare bazında müdahale edilebilecek yapıda tasarlanmıştır.
MODÜLLER

 

 1. Lojmanlar
 2. İşyerleri
 3. Kantinler
 4. Maden Ocakları
 5. İşletme Ruhsatları
 6. Su Ürünleri
 7. Kaynak Suları
 8. Jeotermal İşletmeleri
 1. İdari Para Cezaları
 2. Kaçak Yapılar
 3. Taşınmaz Satışları
 4. Sağlık Kuruluşları – Aile Hekimliği
 5. Mikro Krediler
 6. Sosyal Tesisler
 7. Kültür Varlıkları

 

1. LOJMANLAR

Lojmanlar Modülü’nde, Valilik YİKOB ve İl Özel İdareler bünyesindeki personel lojmanlarının envanteri ve her dairede kirada oturan personelin kayıtları tutulmaktadır. Lojman envanteri oluşturulurken her bağımsız bölümün kira hesaplamasına baz olacak, metrekare, kaloriferli/kalorifersiz, zemin kat vs. gibi Milli Emlak Genel Tabliği’ndeki kira hesabına esas her türlü bağımsız bölüme özellik olarak bu parametreler girilir. Bununla birlikte, her yıl başında yayınlanan Milli Emlak Genel Tabliği’ndeki katsayılar otomasyona tanıtılarak, bu katsayılar nispetinde kiralar otomatik olarak hesaplanıp, bunların 12 aylık tahakkukları verilebilmektedir. Ayrıca yıl içerisinde bağımsız bölümü boşaltan kiracının çıkışı ve yerine varsa yeni bir kiracının yerleşim işlemleri sağlanabilmektedir.

2. İŞYERLERİ

İşyerleri Modülü’nde, Valilik YİKOB ve İl Özel İdareler bünyesindeki iş hanı, dükkan gibi ticari işletmeye uygun işyerlerinin envanteri ve her bağımsız bölümde kirada bulunan tüzel kişiliklerin kayıtları tutulmaktadır. İşyeri envanteri oluşturulurken her bağımsız bölümün kiraya verilirken, kira sözleşmesinde belirlenen aylık kira rakamı, yıllık artış oranı, kaç yıl süre ile kiraya verildiği gibi, sözleşmeye esas karar tarihi gibi, sözleşmede yer alan bilgiler de kiraya veriliş esnasında bu her bir bağımsız işyeri envanterine işlenebilmekte ve yıllık tahakkukları bu giriş anında verilebilmektedir.

3. KANTİNLER

Kantinler Modülü’nde, Valilik YİKOB ve İl Özel İdareler bünyesindeki genelde okullarda bulunan kantinlerin envanteri ve her bağımsız bölümde kirada bulunan tüzel kişiliklerin kayıtları tutulmaktadır. Kantin envanteri oluşturulurken her bağımsız bölümün kiraya verilirken, kira sözleşmesinde belirlenen aylık kira rakamı, yıllık artış oranı, kaç yıl süre ile kiraya verildiği gibi, sözleşmeye esas karar tarihi gibi, sözleşmede yer alan bilgiler de kiraya veriliş esnasında bu her bir bağımsız işyeri envanterine işlenebilmekte ve yıllık tahakkukları bu giriş anında verilebilmektedir.

4. MADEN OCAKLARI

Maden Ocakları Modülü’nde, Valilik YİKOB ve İl Özel İdareler tarafından arama/çıkarma amaçlı ruhsatlandırılan kamu veya özel mülklerde ruhsatlandırma süresince doğan, İhale Bedeli ve bundan doğa Tecil Faizi, Ruhsat Talep Harcı, Ruhsat Teminatı, Teknik Nezaretçi Atama Ücreti, Ruhsat Devir Harcı, GSM Ruhsat Harcı, Tesis Yeri Ön İnceleme Bedeli, Ruhsat Bedeli gibi ruhsatlandırmadan doğan, alt gelir kalemleri de takip edilebilmekte, bunların tahakkukları da yapılabilmektedir. Ayrıca maden ocaklarının ruhsatlarının devir ve fesih işlemleri de bu modül içerisinden yapılmaktadır.

5. İŞLETME RUHSATLARI

İşletme Ruhsatları Modülü’nde, gayri sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve sıhhi müesseselere verilen ruhsatların takibi, ve bunlara ait ruhsat teminatı ve ruhsat harçlarının tahakkuklandırması yapılır. Sıhhi müesseselerin ruhsatlandırması genelde İl Sağlık müdürlükleri tarafından yapılsa da bu modül içerisinde mevcuttur.

6. SU ÜRÜNLERİ

Su Ürünleri Modülü’nde, Valilik YİKOB ve İl Özel İdareler tarafından bulunduğu il sınırları içerisinde balık yetiştiriciliği için su yüzeyi kiralama amaçlı ruhsatlandırılan kiraya verilen baraj göleti, baraj, akarsular, deniz yüzeyi alanı, gölet, kuyu suyu, su kaynağı, su yüzeyi, toprak havuz gibi yüzey kiralamalarının takibi yapılır, bu kiralamalara ait yetiştirme projesine ait kapasite, ürün cinsi, kiralanan metrekare gibi proje bilgileri de tutularak, bunlara ait tahakkuklar da yapılır. Ayrıca su yüzey kiralamalarının ruhsatlarının devir ve fesih işlemleri de bu modül içerisinden yapılmaktadır.

Otomasyon üzerinde, su ürünlerinin kaynak sularından farkı, yüzeyin yetiştiricilik yapmak üzere kiralanmasıdır. Kaynak sularında ise uygulama, yer altı ve yer üstü sularının herhangi bir amaçla, kullanılıp tüketilmesi anlamında olduğu için bu iki uygulama otomasyon üzerinde birbirinden ayrılmıştır.

7. KAYNAK SULARI

Kaynak Suları Modülü’nde, Valilik YİKOB ve İl Özel İdareler tarafından bulunduğu il sınırları içerisinde yer altı ve yer üstü sularının, tarımsal amaçlı, içme-kullanma amaçlı, ticari amaçlı ve diğer amaçlar için kullanılması için bu kaynağın kiraya verilmesi, ruhsatlandırılan kiraya verilen bu kaynaklar kiralamalarının takibi yapılır, bunlara ait projeye ait su tüketimi, kaynağın debisi gibi diğer kaynağa ait özellikler de takip edilerek, kiralamaya ait tahakkuklar yapılır. Ayrıca su kaynağı kullanım ruhsatlarının devir ve fesih işlemleri de bu modül içerisinden yapılmaktadır.

8. JEOTERMAL İŞLETMELERİ

Jeotermal İşletmeleri Modülü, 3.6.2007 tarihli ve 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen yönetmelik esasları üzerinden çalışmaktadır. Valilik YİKOB ve İl Özel İdareler tarafından bulunduğu il sınırları içerisinde, jeotermal kaynak, doğal mineralli su, jeotermal kökenli gazların arama veya işletme ruhsatlandırılması amacı için gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kaynak üzerinde ruhsat sahibi, açılan her bir kuyunun özelliği ve ruhsatının takibi, işletme ruhsatı sahibinin abonesi, ya da kiracısı olan özel ve tüzel kişiliklerin takibi ve kayıtları tutulmaktadır. Bu üç unsurun (ruhsat sahibi, abone, kiracı) belli dönemlerde ödemesi gereken harç bedeli, idare payı, kuyu kullanım bedeli, su kullanım bedeli, köy/belediye payı, MTA payı, saha kullanım hakkı, su akışkan bedeli, saha ihale bedeli ve diğer hizmet gelirleri kalemleri bu üç unsur için ayrı ayrı seçimlilik esası ile bunlara ait her bir idarenin her bir gelir kalemi tahakkuklandırılır.

Ayrıca her yıl idareye ödenmesi gereken yüzde 1 idare paylarının raporlanması ve sıfır hasılat beyan edenlerin sisteme tanıtılarak idare paylarının ayrıca takibini sağlayan ek destekleyici uygulamalar da bu modülün içerisindedir.

9. İDARİ PARA CEZALARI

İdari Para Cezası, devletin idari kurumları tarafından vatandaşın kabahat niteliğindeki fiillerine karşı verilen para cezalarıdır. Bu modülde, kabahat türü artırılabilmekle birlikte, genelde, imar cezası, maden cezası, kahvehane cezası, gayri sıhhi müessese ihlali gibi daha çok oranda ceza verilen mükelleflerin, 1nci bölüm, 2nci bölüm, 3ncü bölüm cezaları, bunlara ait encümen kararları, ihbarname ve tebligat bilgileri, cezanın yeri ve niteliği, ve varsa mahkemeye intikal ettiği taktirde hukuki işlemlere yönelik bilgilerinin takip edilebildiği ve bu cezalara ait borç tahakkuklarının verildiği modüldür.

10. KAÇAK YAPILAR

Kaçak Yapı Cezaları, devletin idari kurumları tarafından vatandaşın imar ve inşaat yönetmeliğine uymayan yapı inşaası ve ruhsatsız inşaatlar sebebiyle işlediği fiillere karşın verilen para cezalarıdır. Bu modülde, bu cezalara ilişkin zabıt tarihi-no, yazı tarihi-no, ödeme emri ve tebliğ bilgileri, haciz-icra bilgileri ve hukuki yollardan çözüm aşamasına geldi ise mahkeme ve dosya, sonuç bilgileri takip edilir. Ve bu cezalara ait borç tahakkukları yine bu modül içerisinden verilir.

11. TAŞINMAZ SATIŞLARI

Valilik YİKOB ve il özel idareleri sorumluluğundaki taşınmazların herhangi bir sebepten dolayı satılarak nakde çevrilmesi durumunda, satın alan gerçek ya da tüzel kişilik bilgileri, taşınmaza ait cins, ilçe, mahalle, köy, bağımsız bilgileri, tapuda kayıtlı ada, pafta, parsel, metrekare, yapı cins gibi tapu bilgileri, kurumun taşınmazı edinme ve satış tarihi ve diğer bilgilerinin tutulduğu, satıştan doğan taksitlendirmenin tahakkuklarının otomasyona girişinin yapıldığı modüldür.

Aynı zamanda bu modül, eğer bizim ürünümüz olan Taşınmaz Mal Yönetim Otomasyonu’na sahipseniz, orada sisteme tanıtılmış taşınmazlarınızın bu otomasyondan satış işlemlerini gerçekleştirebilir; satıştan doğan mali işlemleri bu otomasyondan; elden çıkarıldığına dair, satış tarihi, kime satıldığı gibi bilgileri de Taşınmaz Mal Yönetim Otomasyonu’ndan takip edebilirsiniz. Bu iki ürünümüz bu Taşınmaz Satışları Modülü üzerinden birbiri ile entegre çalışabilmektedir.

12. SAĞLIK KURULUŞLARI – AİLE HEKİMLİĞİ

Valilik YİKOB ve il özel idareleri sorumluluğundaki taşınmazlar üzerinden, sağlık ocaklarına ve sağlık kuruluşlarına tahsis edilen mekanlarda, doktor masa-oda sayısı veya metrekare üzerinden ve bu kişiler üzerinden, sağlık ocaklarından kurumlarından tahsil edilecek aylık kira rakamlarının tahakkuklarının ve bu kişilerin isimleri ile birlikte, kullanım alanı bilgilerinin takip edilebildiği modülümüz Sağlık Kuruluşarı-Aile Hekimliği modülümüzdür. Böylece hekim bazında aylık kira tahakkuklarınızı ve tahsilatlarınızı bu modül üzerinden takip edebilirsiniz.

13. MİKRO KREDİLER

Valilik YİKOB ve il özel idareleri tarafından küçük ölçekli işletmelere, el sanatları gibi yöresel ve kültürel faaliyetleri destekleyici nitelikteki işletmelere veya gerçek kişilere finansal kaynak yaratmak amacıyla onları destekleyici nitelikteki, küçük miktarlarda verilen kredilerin takibi ve bu kredilerin geri ödemesinin takip edildiği modüldür.

14. SOSYAL TESİSLER

Valilik YİKOB ve il özel idareleri tarafından işletilen, sosyal tesis, misafirhane, ören yeri gibi yerlerden elde edilen konaklama ya da kiralamaların takip edildiği bunların gün, hafta, ay gibi dönemsel hasılatlarının girildiği ve bu tesislerden bu hasılatların tahsil edildiği modüldür.

15. KÜLTÜR VARLIKLARI

Valilik YİKOB ve il özel idareleri tarafından bulunduğu ile bağlı belediyelerin, vergi yoluyla vatandaştan elde ettiği aylık gelirlerin yüzde 10’unu bağlı bulundukları Valilik YİKOB veya il özel idarelerine bir sonraki ay içerisinde ‘katkı payı’ adı altında bu kurumlara ödemeleri şarttır. Bu katkı payları, daha sonra belediyelerin kendi bölgelerinde herhangi bir restorasyon, bakım, inşaat gibi faaliyetleri için valilik ve il özel idarelerinden proje bedeli üzerinden talep edecekleri mali yardıma olasılığına ait, önden aylıklar halinde ödenen katkı paylarıdır.

Her belediye, o ayki elde ettiği vergi gelirlerinin yüzde 10’unu bu kurumlara beyan etmekle mükellef olup, beyanı takip eden 1 ay içerisinde bu bedeli bu kurumlara ödemekle mükelleftir. Beyan edip ödemedikleri taktirde bu bedeller İller Bankası üzerinden aldıkları finansal destekten kesilerek, İller Bankası kanalıyla, Valilik YİKOB ve il özel idarelerine ödenir.

Her belediyenin kendi katkı payları kendi havuzunda birikir. Zamanı geldiğinde bir proje için Valilik YİKOB veya il özel idarelerinden talep ettiklerinde, proje desteğini hakediş yöntemiyle kullanmak şartıyla, önceden projenin mali bedeli, etüt çalışmaları ve amacı bu kurumlara açıklanmak şartıyla, valiler kanalıyla, katkı payları ödeme performansları dikkate alınarak, vali takdiri ile talep ettikleri bedelin tümü veya belli bir kısmı belediyelere hakediş yöntemiyle, finansal destek olarak kullandırılır.

Tüm bu katkı payları beyanları, tahakkukları, tahsilatları, havuzda biriken paraları ve performansları; ve daha sonra proje amaçlı talep ettikleri mali desteklerin red edilsin edilmesin talep kayıtları, valilik takdiri ve bu paranın Valilik YİKOB veya il özel idareleri tarafından kullandırılırken, hakediş yöntemiyle ile kendilerine ödenmesi ve desteğin kronolojik ödeme tarihçesi bu modül üzerinden takip edilir.