Gelir Yönetim Otomasyonu
Gelir Yönetim Otomasyonu, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve İl ve İlçe Özel İdareleri bünyesinde, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca, devletin sahip olduğu yer altı ve yer üstü doğal kaynaklardan ve gayrimenkullerinden doğan, tahsil etmesi gereken gelirleri mükellef bazında takip edebildiği; ayrıca torba yasalar olan, süreleri geçmiş olmakla birlikte 6111 Sayılı Kanun, 6552 Sayılı Kanun ve yürürlükte olan 6736 Sayılı Kanun kapsamında, bu yasalardan faydalanarak borçlarını yeniden yapılandıran mükelleflerin, bu borçlarından doğan alacakların takip edilmesi esasına dayanmaktadır. null
T.C.İçişleri Bakanlığı ve T.C.Maliye Bakanlığı otomasyonlarının aksine, muhasebe hesap bazlı takipten ziyade, omurgasında mükellefler ve gelir tiplerinin ekonomik gelir kodları vardır. Otomasyonun teknik alt yapısı, il özel idareler için, ilçe özel idarelerini de kapsayacak şekilde, onları da bir alt kurum olarak görebilecek, ve uzaktan ilçe özel idare bazında müdahale edilebilecek yapıda tasarlanmıştır.
Taşınmaz Mal Yönetim Otomasyonu
Taşınmaz Mal Yönetim Otomasyonu, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve İl Özel İdareleri bünyesinde, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ndan doğan yetki ve sorumlulukları ile,  devletin sahip olduğu gayrimenkullerin envanterinin tutulması, bunların tapuda kayıtlı bilgilerinin, edinilme tarihi, satış yoluyla elden çıkarılma tarihi, ve aktif olanlar ve arşiv kaydı olarak tutulanlar şeklinde, bu gayrimenkul havuzunun takip edilmesi esasına dayanmaktadır. Ayrıca Gelir Yönetim Otomasyonu ürünümüz ile birlikte kullanılması durumunda, Gelir Yönetim Otomasyonu üzerinden bu gayrimenkullerin satışının yapılması, satış gerçekleştiğinde Taşınmaz Mal Otomasyonu’nda, satıldığı kişi, satış ve çıkış-arşiv tarihi bilgilerinin otomatik güncellenerek bu iki otomasyon entegre çalışabilmektedir. null
Ruhsat Yönetim Otomasyonu
Ruhsat Yönetim Otomasyonu, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Md.lüğü’nün 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nu ve 5177 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu’nu; İl Özel İdareleri Ruhsat ve Denetim Md.lüğü’nün 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nu, 5177 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu’nu, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nu, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun’u işletme yetkisinden doğan; Su Ürünleri, 1(A) Grubu Maden İşletmeleri, Gayri Sıhhi Müesseseler, Maden Gayri Sıhhi Müesseseler, Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri, Jeotermal İşletmeleri ruhsatlandırma ve denetleme görevlerini yerine getirmesine yardımcı, bu işletmelerin ruhsatlandırma ve ruhsat verme işlemlerini yöneten, ayrıca bu işletmelere ilişkin İdari Para Cezaları ve Kaçak Yapı Cezaları’nın yönetilmesine yardımcı olan bir otomasyondur. null
Bu otomasyon çerçevesinde, ruhsatlandırılan her bir işletmenin tüm ruhsatlandırma aşamaları, ruhsat hazırlanması ve ruhsat devir, fesih işlemleri takip edilebilmektedir.
Köy / Birlik Yardımı Otomasyonu
Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve İl Özel İdareleri, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’ndan doğan yetki ve sorumlulukları ile, direk köylere ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri üzerinden, köylere sulama amaçlı, yapım, onarım, restorasyon amaçlı, kırsal kalkınmayı destekleyici maddi yardım amaçlı ödenek sunmakla; ve bu yardımın harcama esas ve usullere uyup uymadığını denetlemekle görevlidir. null
Bu amaç doğrultusunda Köy/Birlik Yardımı Otomasyonu ürünü, il sınırları içindeki, köylerin ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin sisteme tanıtıldığı, köylerin projelerine göre, meclis kararıyla her köy ve proje için uygun görülen yardım miktarlarının ve yardım konularının sisteme tanıtıldığı, başvuru belgelerinin yardım talep aşamasından itibaren sistem üzerinden takip edilebildiği bir otomasyondur.